Jak często trzeba sprawdzać stan techniczny budynku?

 

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Jeżeli natomiast tego rodzaju przegląd wykaże usterki mogące potencjalnie stanowić zagrożenie dla osób lub mienia, osoby te zobowiązane są do wykonania niezwłocznych prac naprawczych. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo, z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole i jaki powinien być ich zakres.

Jak często trzeba sprawdzać stan techniczny budynku?

Biorąc pod uwagę częstotliwość, wyróżniamy obowiązkowe kontrole okresowe przeprowadzane raz do roku, raz na dwa lata oraz raz na pięć lat.

Raz do roku należy sprawdzić sprawność przewodów kominowych, instalacji gazowych, a także szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres ten podany jest dla domów jednorodzinnych oraz niewielkich obiektów gospodarczych. W przypadku budynków o większej powierzchni, na przykład domów wielorodzinnych, zakres kontroli obejmuje ponadto elementy w szczególnie wysokim stopniu narażone na uszkodzenie w wyniku działania czynników atmosferycznych, a także te, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa – między innymi zabezpieczenia przeciwpożarowe i instalacje centralnego ogrzewania.

Stan techniczny jakich elementów budynku należy sprawdzać co dwa lata?

Zgodnie z przepisami budowlanymi, co najmniej co dwa lata konieczne jest przeprowadzanie kontroli stanu technicznego kotła grzewczego opalanego paliwem konwencjonalnym o efektywnej nominalnej wydajności wynoszącej ponad 100 kW. Warto również podkreślić tutaj, że kotły o niższej efektywnej nominalnej wydajności oraz te opalane gazem należy kontrolować raz na cztery lata.

Kontrole budynków przeprowadzane co pięć lat

Co najmniej z taką częstotliwością należy sprawdzać stan techniczny, poziom bezpieczeństwa oraz przydatność do użytkowania całego budynku. Koniecznie należy wykonać badania instalacji elektrycznej i odgromowej. Co pięć lat trzeba również poddać kontroli urządzenia chłodnicze wchodzące w skład systemów klimatyzacji.

 

Powrót